บทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  การจัด
รูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสีประเภทของภาพ และการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


รายละเอียดบทเรียน

           บทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา ง 33202 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ องค์การส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวน 10 บทเรียน ดังนี้

       บทเรียนที่ 1   เรื่อง ความรู้พื้่นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์
       บทเรียนที่ 2   เรื่อง หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
       บทเรียนที่ 3   เรื่อง เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign
       บทเรียนที่ 4   เรื่อง การสร้างงานพิมพ์และจัดการไฟล์งาน
       บทเรียนที่ 5   เรื่อง การใช้งานข้อความ
       บทเรียนที่ 6   เรื่อง การใช้งานตาราง
       บทเรียนที่ 7   เรื่อง การทำงานกับรูปภาพและการวาดรูปทรง
       บทเรียนที่ 8   เรื่อง การทำงานกับวัตถุ
       บทเรียนที่ 9   เรื่อง การใช้งานสีและเอฟเฟ็กซ์
       บทเรียนที่ 10 เรื่อง การสร้าง Master Page และ Export งาน


การใช้งานบทเรียนออนไลน์
           1. ใช้ Web Browser เข้าใช้บทเรียนออนไลน์ http://www.pholdet.net
           2. ใช้ User Name และ Password ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งครูผู้สอนแจ้งในชั้นเรียน
           3. หากข้อมูลถูกต้องจะปรากฏชื่อ-สกุล ผู้เรียน และเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ของแต่ละบท ผู้เรียนต้องเริ่มจาก
               3.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (เมื่อเข้าสู่เรียนครั้งแรก) จำนวน 40 ข้อ
               3.2 เมื่อทำครบ คลิก "ส่งแบบทดสอบ" จะแจ้งผลการทำข้อสอบ และคิดเป็นร้อยละ
               3.3 เข้าสู่บทเรียนที่ 1 
           4. ศึกษาบทเรียนออนไลน์ในแต่ละบทและทำความเข้าใจ
           5. ฝึก-ปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (กิจกรรมการฝึกทักษะ)
           6. ทำการบ้านประจำบทเรียนที่ 1 แบบอัตนัย (เขียนตอบ) ให้เขียนลงในสมุดประจำวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
           7. ทำแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ บทเรียนที่ 1 จำนวน 10 ข้อ มีการเก็บข้อมูลคะแนนของผู้เรียน ในฐานข้อมูล
               บนเว็บไซต์ของครูผู้สอนเพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ สอบได้เพียงครั้งเดียว เมื่อคลิก "ส่งแบบทดสอบ"
              **ไม่สามารถสอบใหม่ได้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลผู้สอน

ชื่อ-สกุล  :  นายพลเดช พิชญ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง  :  ครู
วิทยฐานะ :  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน   : โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 3327
สังกัด      :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T: (085) 611 - 6221
F: (045) 549 - 4813

W: http://www.pholdet.net
E: pholdet@gmail.com