บทเรียนออนไลน์แบบห้องเรียนกลับด้าน
Adobe InDesign CS6
รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


บทเรียนที่ 2

หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

--------------------

บทเรียนที่ 3

เริ่มต้นใช้งานAdobe InDesign CS6
-------------------------

บทเรียนที่ 5


การใช้งานข้อความ

--------------------

บทเรียนที่ 6

การใช้งานตาราง

------------------

บทเรียนที่ 8


การทำงานกับวัตถุ

-------------------------

บทเรียนที่ 9

การใช้งานสีและเอฟเฟ็กซ์


----------------------

บทเรียนที่ 10

การสร้าง Master Page
และ Export งาน

--------------------

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) ด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เป็นวิธีที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ก่อนการเรียนในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจ บันทึกและตั้งคำถามล่วงหน้า และในชั้นเรียน ครูจะจัดกิจกรรมต่อยอดจากเนื้อหา เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ผู้เรียน ผู้เรียน-ผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในยุคที่รัฐบาลของประเทศไทยประกาศการเข้าสู่ Thailand 4.0 

เข้าสู่บทเรียน

Adobe indesign cs6

หากกล่าวถึงงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในรูปแบบดิจิทัล หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ โปรแกรม Adobe InDesign CS6 ได้รับความนิยมสูงมากในยุคนี้ เพราะรวมความสามารถของ Photoshop, PageMager ไว้ มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
และครอบคลุมในการสร้างสรรค์งาน แต่การใช้งานโปรแกรมค่อนข้างยากและซับซ้อน 
เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกระบวนการทำงานด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์ เพื่อปูพื้นฐานตั้งแต่ประวัติของการพิมพ์ เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การใช้เครื่องมือพื้นฐานจึงถึงเครื่องมือขั้นสูง การสร้างข้อความ ตาราง รูปภาพ รูปทรง วัตถุ การใช้งานสี Effect จนถึงการ Export File เพื่อนำไปใช้กับ Computer, SmartPhone ที่ต่าง Platform ได้

เข้าสู่บทเรียน