ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ห้อง ประวัตินักเรียน แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล