ข้อมูลบุคลากร
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ